Alapító okirat

alapító okirat, amelynek alapján alulírott alapítványtevők (Alapítók) - közérdekű célkitűzéseik megvalósítása és az ehhez kapcsolódó tevékenység közhasznú szervezet keretein belüli folytatása érdekében - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A §-a szerinti, és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő

a l a p í t v á n y

létrehozását határozták el az alábbiakban részletezett feltételek között:

I. Az alapítvány alapítója

1.1 Az alapítvány neve: Szent Erzsébet Út Alapítvány

1.2 Az alapítvány székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 13.

1.3 Az alapítvány időtartama: határozatlan idejű

1.4 Az alapítvány alapítója: Szathmáry-Király Hanna (cím: D - 55425 Waldalgesheim, Andreas-Bopp-Str. 5) és J. Horváth Tamás (cím: D - 55425 Waldalgesheim, Andreas-Bopp-Str. 5)

1.5 Az alapítvány jellege, jogállása: Az alapítvány önálló jogi személy. Nyílt, hozzá bármely magyar illetve külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, aki illetve amely a jelen alapítvány céljaival és szabályaival egyetért, azt támogatni kívánja, és akinek az adományait az alapítvány elfogadja. Az alapítvány közhasznú, non-profit jellegű.

1.6 Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, működése pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

1.7 Az alapítvány alapító okiratát az alapítók indokolt esetben - az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül - módosíthatják, kiegészíthetik.

1.8 Alapítók kinyilvánítják, hogy bármelyikük nem várt elhalálozása esetén az alapítványi jogokat a túlélő alapító kizárólagosan gyakorolja, illetve mindkettejük elhalálozása esetén a még működő alapítvány alapítói jogának gyakorlásával Bodnár Boglárkát (3950 Sárospatak, Németh László út 11/a) hatalmazzák meg.

II./A Az alapítvány célja

2.1 Az Európai Kulturális Utak szervezetén belül Szent Erzsébet Út kialakítása és működtetése

2.2 Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletének, szellemi örökségének ápolása

2.3 A sárospataki Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság tevékenységének támogatása

2.4 Sárospatakon Szent Erzsébet Ház létrehozásának és működésének támogatása

2.5 A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospatak működésének támogatása

2.6 Nemzeteket összekapcsoló európai identitás erősítése, összhangban az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága (98)4. sz., valamint a Parlamenti Közgyűlés 1285(2002) sz. határozatában felsorolt célokkal és ajánlásokkal

2.7 Kulturális és tudományos rendezvények szervezése, lebonyolítása

2.8 Tudományos-művészeti- és sajtótevékenység támogatása

2.9 Zarándok- és kulturális turizmus céljára szálláshelyek kialakítása

II./B Az alapítvány közhasznú tevékenysége

Az alapítvány cél szerinti tevékenységeként az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (Khtv. 26. § c/1. pont) (TEAOR: 8514)
 • szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása (Khtv. 26. § c/2. pont) (8531)
 • tudományos tevékenység, kutatás (Khtv. 26. § c/3. pont) (7320)
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Khtv. 26. § c/4. pont) (8011, 8012, 8021, 8022, 8030)
 • kulturális tevékenység (Khtv. 26. § c/5. pont) (2211, 2213, 2214, 2215, 9211, 9212,9220, 9231, 9232, 9251)
 • kulturális örökség megóvása (Khtv. 26. § c/6. pont)(9252)
 • műemlékvédelem (Khtv. 26. § c/7. pont) (9252)
 • környezetvédelem (Khtv. 26. § c/9. pont) (9253)
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Khtv. 26. § c/10. pont)
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Khtv. 26. § c/11. pont)
 • emberi és állampolgári jogok védelme (Khtv. 26. § c/12. pont) (7523)
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (Khtv. 26. § c/13. pont)
 • sport, a munkaviszonyban és polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (Khtv. 26. § c/14. pont) (9262)
 • rehabilitációs foglalkoztatás (Khtv. 26. § c/17. pont)
 • a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások (Khtv. 26. § c/18. pont) (9133)
 • euroatlanti integráció elősegítése (Khtv. 26. § c/19. pont)
 • a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység (Khtv. 26. § c/22. pont) (4523)

III. Az alapítvány céljára rendelt vagyon

3.1. Az alapítvány induló vagyona 150.000,- forint, melyet az alapítók 50-50 %-ban a jelen alapító okirat aláírásától számított 30 napon belül az Erste Bank Sárospatak, Rákóczi út 40. szám alatti fiókjánál nyitott számlájára befizetnek.

Az Alapítvány céljaira mind az alapítványi tőke, mind annak kamatai és hozadéka, valamint a csatlakozások és adományok teljes összegben felhasználhatók az alapítvány céljainak elérése érdekében.

 

3.2. Az alapítvány bevételének minősülnek:

 • az alapítvány céljára történő befizetések
 • az alapítványnak adományozott ingatlan és ingó vagyon
 • az induló vagyon és a bevételek hozadéka, kamata

3.3. Az Alapítványhoz csatlakozni lehet hazai- és bármely külföldi fizetőeszközben kifejezett pénzbeli adomány, vagyonrendelés illetve vagyontárgyak, természetbeni szolgáltatások, valamint bármely vagyoni értékű jog felajánlásával.

Esetleges külföldi fizetőeszközben történő felajánlás esetén az Alapítvány devizaszámlát nyit. A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká.

Az alapítványhoz csatlakozók jogai:

 • a csatlakozók jogosultak az alapító okiratban megjelölt célokkal egyező javaslatokat tenni az általuk adott vagyon juttatására vagy annak egy részét érintő célirányú felhasználására, amelyet a kuratórium lehetőleg figyelembe vesz.
 • a csatlakozók tudomásul veszik, hogy javaslataik a kuratóriumot nem kötelezik, juttatásaik javaslatuktól eltérő célra is felhasználhatók

3.4. Az alapítvány vagyonának felhasználási módja:

 • Az alapítvány nem törekszik kifejezetten haszon elérésére, a kuratórium azonban köteles - a hatályos jogszabályokkal összhangban - élni a gazdasági lehetőségekkel a vagyon gyarapítására, mely azonban kizárólag a kitűzött célok elérésére használható fel.
 • Az alapítványi vagyon kezelője a kuratórium.
 • Az alapítvány tevékenységének és fenntartásának költségeit az alapítvány bevételeiből kell biztosítani.
 • A bevételek célnak megfelelően történő felhasználásáról a kuratórium határoz.

IV. Az alapítvány szervezete és tisztségviselői

4.1. Az alapítvány kezelőszerve a kuratórium, mely az alapító által felkért öt tagból áll. A kuratóriumnak elnöke és titkára van. A kuratóriumi tagokat az alapítók határozatlan időre kéri fel, amely megbízatás csak indokolt esetben (Ptk. 74/C. §. (6) bek.) vonható vissza. A kuratórium tagjainak az alapítvány működésével kapcsolatosan felmerült költségeit az Alapítvány megtérítheti.

4.2. Ha az alapítók a tagság megszűnését követő harminc napon belül nem kérnek fel tagot, a kuratórium javaslatot tehet az új tag személyére.

4.3. A tagok névsorát és a tisztségviselőket, az alapító okirat melléklete tartalmazza. Az alapító okirat melléklete tartalmazza az írásbeli kijelölést és a kijelölés elfogadását is.

4.4. Az alapítók a kuratóriumot a Ptk. 74/C § 6) bekezdése alapján akkor hívhatják vissza, ha az tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti.

4.5 A kuratórium évente legalább egy ülést tart, azonban haladéktalanul össze kell hívni, ha legalább két tag ezt írásban kéri. Az összehívást a titkár - akadályoztatása esetén az erre a célra előre kijelölt tag - végzi, írásban, az ülést megelőzően legalább nyolc nappal, a napirend egyidejű közlésével. Az ülések nyilvánosak.

4.6. A kuratórium üléseit az elnök vagy az általa felkért személy vezeti. Határozatképességhez a tagok fele, plusz egy tag szükséges. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A jegyzőkönyvet és a határozatokat két résztvevő tag hitelesíti.

4.7 A kuratórium működésének egyéb szabályait maga állapítja meg, elnökét és tisztségviselőit az alapítók jelölik ki, a kuratórium a személyekre javaslatot tehet. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik - az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg - a közhasznúsági jelentés elfogadása, a 4.6 pontban leírt szavazati módon és aránnyal.

4.8. A kuratórium járulékos szabályzatokat és az alapítványi célokat szolgáló szervezeti egységeket alakíthat ki, illetve alapítványon kívüli szervezeteket hozhat létre, az operatív ügyintézésre titkárságot létesíthet. A kuratórium kezeli az alapítvány vagyonát és dönt annak, valamint más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról.

4.9.Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke, valamint a kuratórium által meghatározott körben az alapítvány titkára. Egyedi esetekben a kuratórium elnöke által írásban meghatalmazott személy is eljárhat az alapítvány képviseletében. Az alapítók nem lehetnek sem önállóan, sem mással együtt képviselők, ugyancsak nem lehet banki jogosultságuk illetve ügydöntő szavazatuk.

IV/A Felügyelő Bizottság

4/A.1 Az alapítványnál Felügyelő Bizottság (továbbiakban: felügyelő szerv) működik, mely három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az alapítók vagy jogutódjuk jelöli ki.

4/A.2 A Felügyelő Biz. ügyrendjét maga állapítja meg, tagjai a kuratórium ülésein

tanácskozási joggal részt vehetnek.

4/A.3 A felügyelő szerv ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek

során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az alapítvány munkatársaitól pedig

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és

irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

4/A.4 A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni

és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé

b) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

4/A.5 Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak

megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő

eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is

jogosult.

4/A.6 Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében

szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles

haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

IV/B Összeférhetetlenség

A kuratórium tisztségviselőire az alábbi összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak (Khtv. 8-9 §):

4/B.1 A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy

akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b pont), élettársa (a továbbiakban

együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

4/B.2 Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja illetve könyvvizsgálója az a

személy, aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli juttatásokat, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

4/B.3 A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú

szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évében legalább egy

évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti

köztartozását nem egyenlítette ki.

4/B.4 A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi

érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen

tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

V. Az alapítvány gazdálkodása

5.1 A kuratórium irányítja az alapítvány gazdálkodását, melyet az általa kijelölt szervezet is végezhet. Az alapítvány vagyonát közvetlenül is fordíthatja alapítványi célokra vagyona gyarapítása érdekében.

5.2 Az alapítvány gazdasági (gazdálkodó) tevékenységet folytathat. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, és azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

5.3 Az alapítvány fenntartásával és működésével kapcsolatos költségeket az alapítvány vagyonából lehet fedezni.

5.4 Az alapítvány vagyona nem csökkenhet a tárgyév január elsején az alapítvány vagyonaként nyilvántartott összeg tíz százaléka alá.

5.5 A kuratórium a gazdálkodás során figyelembe veszi a csatlakozók közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett iratban rögzített esetleges különleges kikötéseit is.

5.6 Az alapítvány megszűnése esetén annak vagyonát az alapítvány céljaihoz hasonló közcélra kell fordítani.

5.7 Az alapítvány éves beszámolóját a kuratórium fogadja el a 4.6 pontban meghatározott szavazási módon és aránnyal. Az éves beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére a mindenkori számviteli szabályok az irányadóak.

VI. Nyilvántartások, a működés nyilvántartása

6.1 Az Alapítvány - mint közhasznú szervezet - köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza

* a kuratóriumi határozatok tárgyát, időpontját és a meghozott határozatok hatályára vonatkozó rendelkezéseket;

* a határozatokat helyeslők és ellenzők számarányát;

* a meghozott határozatoknak az érintettekkel történő közlésének módját (a határozat tértivevényes megküldése vagy az átvétel aláírással történő igazolása);

* a meghozott határozatnak az Alapítvány hirdetőtábláján történő közzétételének időpontját. 

 

6.2. A kuratóriumi döntéseket a jelenlévő érintettekkel szóban, egyébként írásban kell közölni. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést a Kuratórium elnöke engedélyezi azzal, hogy arra az Alapítvány székhelyén kerülhet sor, előre egyeztetett időpontban. A kuratórium működésével kapcsolatos iratokba munkanapokon bárki érdeklődő - a személyiségi jogok tiszteletben tartásának biztosításával - betekinthet.

Az alapítványi pályázatokat, a kuratóriumi meghívókat és a kuratóriumi döntések szövegét, valamint az Alapítvány tevékenységéről szóló éves beszámoló egy példányát az alapítvány székhelyén ki kell függeszteni legalább 30 napra az Alapítvány hirdetőtábláján.

 

6.3.A kuratórium anyagi lehetőségeihez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének módja mind nagyobb nyilvánossághoz eljusson.

6.4.Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

6.5.Az Alapítvány bankszámlája felett az alábbi személyek közül két-két fő együttesen utalványozásra jogosult:

1. Jósvainé dr. Dankó Katalin (lakik: 3950 Sárospatak, Várkert út 12. a.n.: Földesi Julianna)

2. Kovács Ágnes (lakik: 3950 Sárospatak, Erdélyi János út 17., a.n.: Dr. Brátovics Ilona)

3. Kuklay Antal (lakik: 3755 Köröm, Kossuth út 35., a.n.: Vitek Mária)

4. Stumpf Gábor (lakik: 3950 Sárospatak, Hild tér 2., I./2.,a.n.: Hoffmann Erzsébet)

5. dr. Szabó Irén (lakik: 3950 Sárospatak, Árpád út 15., a.n.: Pocsai Irén)

6.6.Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen alapító okirat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság nyilvántartásba vételét elrendelő végzéssel lép hatályba.

Sárospatak, 2006. december 13.

Szent Erzsébet élete

Szent Erzsébet Élete

Szent Erzsébet Út

Szent Erzsébet Út

Zarándoklat

Zarándoklat

-->